Дизајн и креирање

После финалното одобрување на дизајнот во претходната фаза, преминуваме на детален дизајн со сите фини. Боите и завршните материјали се прецизираат, мебелот, текстурите, опрема и сл. Се избираат и се прави проценка на трошоци. Финалниот дизајн се презентира на клиентот за одобрување и/или помали корекции.